Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky:

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou

STABO BARDEJOV, s.r.o.
Štefánikova 5
085 01 Bardejov
IČO: 36 723 321
DIČ: 2022304592

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vl. č.: 18171/P (ďalej len prevádzkovateľ), ktoré budú uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného systému www.staboreklama.sk (ďalej len obchod).

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, v zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

5. Orgánom dozoru je:

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
OBRANCOV MIERU 6
080 01 PREŠOV

II. Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodá:

* správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky,

* tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú:

* Faktúra - daňový doklad

* Reklamačný list na stiahnutie.

3. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú dostatočné balenie tovaru a jeho poistenie.

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

* za oneskorené dodanie, prípadné poškodenie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou alebo vyššou mocou

* za prípadné nedodanie tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou alebo vyššou mocou.

III. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

4. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom v znení platnom v deň odoslania objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

3. Po odoslaní bude objednávka spracovaná a jej prijatie prevádzkovateľ potvrdí e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky.

4. Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., ak nejde o predaj tovaru, zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho. Odstúpenie od zmluvy sa realizuje písomným oznámením na e-mailovú adresu info@staboreklama.sk. Po akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e - mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené tel. číslo alebo e-mail, kupujúci neodpovedá na e-maily, nezdvíha telefón, atď ),

- ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov,

- ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok "hackera" alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod www.staboreklama.sk.
Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

V. Dodacie podmienky a termín

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom a využitím služieb tretích subjektov ( možnosť výberu pri zadávaní objednávky) alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do piatich pracovných dní po výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním pošte alebo dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej zmluvy v plnej výške.

4. Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v čo možno najkratšej dobe od prijatia elektronickej objednávky.

5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôľe strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave, škody spôsobené počas prepravy, len v príprade mimoriadnych okolností. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch.

VI. Cena dopravy tovaru a možnosti platby

Podrobnejšie informácie o doprave nájdete TU !

 

VII. Nedoručené zásielky

1. Pokiaľ sa zásielka tovaru vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (nenájdený adresát, pošta nevyrozumela o uložení zásielky zákazníka, zásielka bola nedopatrením alebo úmyselne zákazníkom neprevzatá, a pod.) bude zákazníkovi odoslaná správa e-mailom s požiadavkou o zaslanie informácie o ďalšom postupe vybavenia objednávky. Zákazník zašle vyjadrenie e-mailom v termíne do 5 dní na adresu info@staboreklama.sk.

2. Ak zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, bude k celkovej cene zásielky účtované poštovné vo výške platných poštových poplatkov.

 

VIII. Kúpna cena a platby

1. Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky prevádzkovateľovi obchodu uvedená pri danom tovare. Kúpna cena produktov prezentovaná v elektronickom obchode www.staboreklama.sk, je v Euro (€). Ceny sú uvedené vrátane DPH (dani z pridanej hodnoty). Cena za použitie prostriedkov komunikácie je 0,00 Eur.

Podrobnejšie informácie o platbe nájdete TU !

 

IX. Záruka, reklamácie, doklady

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru - daňový doklad.

2. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou alebo závady spôsobené pri výrobe.

4. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, mechanickým poškodením, nevhodným používaním a poškodením spôsobeným vyššou mocou.

5. Záručné reklamácie a vady tovaru predávaného v elektronickom systéme obchodu www.staboreklama.sk sú riešené na stránke reklamácie.

6. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

7. Vážený spotrebiteľ, ak si myslíte, že sme Vás poškodili alebo nesplnili svoje záväzky, píšte na emailovú adresu info@staboreklama.sk

X. Ochrana osobných údajov

1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu s registráciou a objednaným tovarom.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Údaje budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu distribúciu. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa.
Databáza údajov nebude využívaná pre účely predaja, prenájmu ani inak poskytovaná tretej strane.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva e-shopingu www.staboreklama.sk (platenia za tovar cez inzernet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne prevádzkovateľovi iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie).

* Zrušenie registrácie:
kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa písomnou formou a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu info@staboreklama.sk s uvedením mena a úplnej adresy. Registrácia bude deaktivovaná a kupujúci bude informovaný e-mailom.

* Aktualizácia osobných údajov:
môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

4. Využívaním internetového obchodu www.staboreklama.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačnách systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

XI. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.

V Bardejove, dňa 28.5.2020

Potrebujete pomôcť s výberom produktu alebo objednávkou?

Zavolajte nám

+42154474 63 07

0918 750 197

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať