OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na základe zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch majú niektoré základné informácie povahu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spoločnosť STABO BARDEJOV, s.r.o., Štefánikova 5, 085 01 Bardejov, IČO: 36723321, IČ DPH: SK 202304592, využíva pre účtovný a fakturačný system. Tieto osobné údaje sú v našej databaze iba dočasne. Vaše osobné údaje neposkytujeme, nezverejňujeme a nespristupňujeme iným subkejtom, okrem tých s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred poškodením, stratou alebo zneužitím.
 Našu databázu osobných údajov chránime pred zneužitím a poškodením.

Pri vyplnení objednávky je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

• meno a priezvisko, presná adresa (alebo adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
• Vaša e-mailová adresa (potrebná na komunikaciu s vami )
• ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu, ako je fakturačná)
• voliteľne telefónné číslo
• ak nakupujete ako firma alebo živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)
Tieto informácie sú potrebné pre správne fungovanie internetového obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka ) a môžete ich kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu.
Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 2 týždňov od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.