Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ


STABO BARDEJOV, s.r.o, IČO: 36 723 321, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka č. 18171/P, sídlo a korešpondenčná adresa Štefánikova 5, 085 01 Bardejov.

V súvislosti s užívaním našich webových stránok Vás chceme informovať o právach a zásadach, ktoré
musíme dodržiavať pri práci s Vašimi osobnými údajmi.

Osobné údaje spracovávame v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 a Zákona o ochrane OÚ
č. 18/2018 na základe čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR a môžete sa bezplatne informovať o Vašich evidova-
ných OÚ a žiadosť o ich aktualizáciu, opravu či výmaz, ak sú dané na základe Vami udeleného súhlasu.

K osobným údajom, ktoré od Vás zašleme, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba. Vyplnením
objednávky dávate súhlas na zaslanie faktúry.
Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a
zákazníkom. Za zmluvu sa považuje aj objednávka. Po registrácii objednávky a jej spracovaní spoločnosť
vyzve zákazníka na vyplnenie fakturačných údajov.

Naším záujmom je ponuka služieb a tovarov.

A) OÚ spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, resp. názov firmy, tel. č., emailová adresa pri predaji
reklamných predmetov.
B) OÚ spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, ulica, PSČ, mesto, tel. č., emailová adresa, dodacia
adresa pri objednávkach.
C) OÚ spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, ulica, PSČ, mesto, IČO, DIČ, IČ DPH pri fakturačnej
adrese.

OÚ dotknutých osôb archivujeme iba po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností, ktoré
vyplývajú zo zmluvného vzťahu objednávky (iba do doby spracovania objednávky a faktúry sa archivujú
po dobu 10 rokov).
Po uplynutí doby sa OÚ v písomnej podobe skartujú a v elektronickej podobe vymažú.

 

Vaše práva dotknutej osoby


Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom. Prístupom k osobným údajom sa rozumie Vaše
právo získať od prevádzkovateľa informácie (potvrdenie), či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje
spracované. Ak sú, máte právo tieto údaje bezplatne získať na základe písomnej žiadosti na adrese sídla
spoločnosti Štefánikova 5, 085 01 Bardejov alebo poslať žiadosť na email info@staboreklama.sk
Na základe Vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému prevádzkovateľovi alebo ich
môžete kedykoľvek odvolať.

Okrem toho :
- máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať (čl. 7, ods. 3 GDPR),
právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na opravu (čl. 16 GDPR),
alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), právo namietať 

(čl. 21 GDPR), právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému prevádzkovateľovi (čl. 20 GDPR),
taktiež aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov
SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, SR, IČO: 36 064 220, tel.č. +421 2 3231 3220
Zákazník vyplnením formulárov súhlasí s použitím osobných údajov na účely elektronického
zasielania noviniek o službách o tovaroch a periodicite Bardejovského Hlásnika.

Bezpečnosť osobných údajov 

Pre našu spoločnosť je ochrana vašich údajov veľmi dôležitá, dbáme na bezpečnosť osobných
dát, ktoré nám odovzdávate. V najvyššej možnej miere zabezpečujeme technické a organizačné
opatrenie sme Vaše osobné údaje chránili.
Bez Vášho súhlasu osobné údaje, ktoré o Vás spracúvavame neposkytujeme tretím stranám.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciach s výnimkou tretích
strán, ktoré sa podieľajú na poskytovaní služieb, napr. prepravná spoločnosť.

So svojimi otázkami sa môžete obrátiť na sídlo našej spoločnosti :

STABO BARDEJOV, s.r.o.
Štefánikova 5
085 01 Bardejov
Tel.: 054/474 63 07, 0918 750 197
Email: info@staboreklama.sk

Zmena zásad o ochrane OÚ bola uskutočnená 23.5.2018

 

 

Spracovanie osobných údajov
na webovej stránke www.staboreklama.sk a na zákazkových listoch

 

Kategória: dokumenty (zákazkový list, objednávka, faktúra)

1. Účel spracovania - spracovanie a vybavenie dokumentov
2. Osobné údaje - viď prílohy č. 1, 2A, 2B, 3
3. Právny titul - súhlas s osobnými údajmi - zmluva (zákazkový list, objednávka) - zákonná povinnosť
4. Doba spracovania - do doby spracovania zákazky alebo objednávky, faktúry - 10 rokov
5. Sprostredkovatelia - prepravné spoločnosti. Údaje neboli získané od iného subjektu.

Kategória - súhlas dotknutej spoločnosti

1. Účel spracovania - zaslanie informácií o distribúcii BH a novinkách, službách našej spoločnosti
2. Osobné údaje - email
3. Právny titul - súhlas s osobnými údajmi
4. Doba spracovania - do odvolania súhlasu. Údaje neboli získané od iného subjektu.

Kategória - emailová komunikácia

1. Účel spracovania - dopyt o službách
2. Osobné údaje - meno, priezvisko, tel. č., email
3. Právny titul - oprávnený záujem
4. Doba spracovania - do doby spracovania objednávky

Prepravné spoločnosti - doručenie zásielky k zákazníkovi.

K odovzdávaniu OÚ do 3. krajín sa neprevádza.

Zmena zásad o ochrane OÚ bola uskutočnená 23.5.2018.